Suxestións de compra

Suxestións de compra

  • Podes suxerir que se adquiran aqueles documentos (libros, CD , DVD, CD-Rom, etc) que sexan do teu interese e que non estean na biblioteca. Tamén podes suxerir a adquisición de libros e outros contidos dixitais para a EbibliodaCoruna, neste caso especifícao no apartado de «Comentarios».
  • Unha vez avaliada a solicitude polo Departamento de Adquisicións da Biblioteca, tramitarase, e nun breve período de tempo, recibirás unha resposta á túa petición. Unha vez recibido e procesado o material, o persoal deste Departamento comunicarache a súa dispoñibilidade.

Petición de compra

Solicitud de compra de materiales
  • Datos do solicitante
  • Datos da obra solicitada

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos,   nos   casos   contemplados   na   normativa   vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal